Oulun SETAn sääntömuutos 2021

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin sääntömuutoksen valmistelusta vuoden 2021 aikana. Sääntömuutoksen tarkoitus on mahdollistaa etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin jatkossa myös ilman koronasta johtunutta poikkeussääntelyä. Tämän tavoitteen lisäksi myös mahdolliset jäsenistön aloitteet yhdistyksen sääntöihin liittyen tullaan keräämään ja käsittelemään samassa yhteydessä.
Yhdistyksen jäsenenä voit ottaa kantaa hallituksen pohjaesitykseen tai tehdä suoran aloitteen yhdistyksen kevätkokoukselle. Pyydämmekin nyt halukkaita jäseniä:

  1. Antamaan kommentteja tai muutosehdotuksia hallituksen pohjaesitykseen
  2. Tuomaan esille muita mahdollisia muutosehdotuksia yhdistyksen sääntöihin perusteluineen, jolloin hallitus päättää valmistellaanko ja tuodaanko esitetty asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi
  3. Tuomaan suoran aloitteen mahdollisesta sääntömuutoksesta yhdistyksen kokouksen esityslistaan sisällytettäväksi. Tällöin hallitus ei valmistele eikä käsittele asiaa, vaan se lisätään kokouksen esityslistaan ja käsitellään suoraan yhdistyksen kokouksessa. Aloitteen tulee olla yhdistyksen jäsenen tekemä ja toisen yhdistyksen jäsenen kannattama.

Keräämme kommentit, ehdotukset ja aloitteet keskitetysti Google Forms -lomakkeen kautta 31.3.2021 mennessä. Yhdistyksen jäsenille on lähetetty tiedote sekä linkki lomakkeeseen sähköpostitse.

Perustelut hallituksen esitykselle

Esitys etäkokouksen mahdollistamisesta perustuu PRH:n mallipohjan mukaiseen kirjaukseen, mutta ilman mahdollisuutta postitse järjestettävälle kokoukselle. Postitse järjestettävä kokous on huomattavan epäkäytännöllinen eikä sellaiselle ole ollut tarvetta yhdistyksen historiassa. Yhdistyksen kokoukselle jää vapaus tehdä hallitusta sitovia linjapäätöksiä etäosallistumisen järjestämisestä tulevaisuudessa, joten sääntöihin ei ole tarpeen lisätä pakottavaa velvollisuutta järjestää kokousta etäosallistumismahdollisuuden kanssa.

Lisäksi esitämme sääntöihin kirjattavan turvallisemman tilan periaatteet yhdistyksen kokouksiin liittyen, jotka hyväksytään kunkin kokouksen alussa. Kokouksien luvaton taltioiminen kielletään yksiselitteisesti yhdistyksen säännöissä. Näillä toimilla suojataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien jäsenten oikeus turvalliseen tilaan ja itsemäärittelyyn yhdistyksen kokouksiin osallistuttaessa.

Sääntöjen voimaan saattamiseksi uudet säännöt tulee hyväksyttää PRH:lla. PRH voi vaatia muotoiluun tai sisältöön vaikuttavia muutoksia yhdistyksen kokouksen hyväksymään sääntömuotoiluun. Esitämme, että yhdistyksen kokous valtuuttaa hallituksen tekemään tarvittavat PRH:n vaatimat muutokset ja muotoilut sääntöihin, jotta uudet säännöt voidaan saattaa voimaan ilman ylimääräistä yhdistyksen kokousta.

Hallituksen esitys kokouksen päätöskohtaan kirjattavaksi valtuutukseksi

Yhdistyksen hallitus valtuutetaan tekemään tarvittavat PRH:n vaatimat muutokset ja muotoilut sääntöjen voimaan saattamiseksi.

Hallituksen esitys Oulun SETA ry:n säännöiksi

Hallituksen esittämät lisäykset sääntöihin on merkitty lihavoituna tekstinä punaisella värillä. Lisäykset ovat kohdassa 4. ”Yhdistyksen kokoukset”. Muita muutoksia sääntöihin ei esitetä.

I Yleisiä sääntöjä

1. Yhdistyksen nimi on Oulun SETA ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on seksuaalisen ja sukupuolisen tasavertaisuuden sekä moninaisuuden edistäminen. Se pyrkii saamaan seksuaalisesti ja sukupuolisesti moninaisille ihmisille tasavertaisen aseman yhteiskunnassamme. Yhtenä tavoitteena on yhdenvertaisuus lain edessä seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta sekä sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä-, keskustelu- ja viihdetilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu-, koulutus-, tiedotus- ja sosiaalipalvelutoimintaa.

Yhdistys edistää jäsentensä omaehtoista ryhmätoimintaa, pitää yhteyttä muihin seksuaali- ja sukupuolipoliittisiin yhdistyksiin sekä tekee aloitteita ja ottaa kantaa seksuaaliseen sekä sukupuoliseen tasavertaisuuteen liittyvissä asioissa asianomaisille tahoille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja harjoittaa kahvilatoimintaa.

II Jäsenyyttä koskevat säännöt

3. Yhdistyksen jäseniä koskevat seuraavat säännöt:

Yhdistyksen jäsenyystyypit ovat:

1 ) Henkilöjäsen, joka on yksityinen henkilö ja jonka yhdistyksen hallitus on  hyväksynyt jäseneksi;

2 ) Alennushintainen henkilöjäsen, joka voi olla joko opiskelija, työtön, eläkeläinen, alle 16-vuotias, varus- tai siviilipalvelusmies, ja jonka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäseneksi;

3 ) Kannattajäsen, joka on rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, ja jonka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäseneksi kokouksessaan;

4 ) Kunniajäsen, joka on henkilöjäsen, ja jonka yhdistys haluaa erityisesti palkita yhdistyksen toiminnan edistämisestä, ja jonka yhdistyksen hallitus on kunniajäseneksi kutsunut. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. Kunniajäseneksi valittava henkilö merkitään pysyvästi yhdistyksen jäsenluetteloon.

Kohdassa 1,2 ja 4 mainituilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänestysoikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenmaksusta kohdassa 1 ja 2 mainituille henkilöjäsenille päättää yhdistyksen syyskokous. Kohdassa 2 mainitun henkilöjäsenen jäsenmaksun on oltava selvästi pienempi kuin kohdassa 1 mainitun henkilöjäsenen jäsenmaksun.

Kohdassa 3 mainitulla kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäsenmaksusta kannattajajäsenille päättää yhdistyksen syyskokous.

Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan 31.12. mennessä, jäsen katsotaan eronneeksi seuraavan kalenterivuoden alusta.

Yhdistyksen hallituksella on mahdollisuus erottaa yhdistyksen jäsen, mikäli jokin laissa edellytetty peruste yhdistyksen jäsenyydestä erottamiseen täyttyy.

III Yhdistyksen kokoukset

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinainen kokous pidetään kaksi (2) kertaa vuodessa, kevätkokous helmi – maaliskuussa ja syyskokous loka – marraskuussa. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta aikaisemmin jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostitse niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen jäsenrekisteriin.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuden takaamiseksi yhdistyksen kokouksissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka hyväksytään kokouksen alussa. Tallenteen valmistaminen yhdistyksen kokouksesta on sallittua vain kokouksen erillisellä päätöksellä.

5. Syys- ja kevätkokous

Kevätkokous päättää edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Syyskokouksen tehtävänä on valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja sekä päättää seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksusta.

Muille kuin yhdistyksen jäsenille yhdistyksen kokouksissa myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen päätöksestä.

IV Yhdistyksen hallitusta koskevat säännöt

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja sekä neljästä kymmeneen (4–10) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä viiteen (1–5) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi (1–2) varapuheenjohtajaa sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi nimittää keskuudestaan työvaliokuntia ja ottaa myös muita toimikuntia enintään vuodeksi kerrallaan esim. tanssien ja puhelinpäivystystoiminnan järjestämiseksi.

Hallitus voi kesken toimikautensa nimittämiensä toimikuntien ehdotuksesta liittää niihin tai erottaa niistä jäseniä. Hallitus päättää toimikuntien varojen käytöstä toimikuntien ehdotusten pohjalta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisesta jäsenmäärästä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Varajäsen ottaa varsinaisen jäsenen paikan tämän estyneenä ollessa sukunimen aakkosjärjestyksen mukaisesti. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen hallitusta koskevan työjärjestyksen tai johtosäännön muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous.

V Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko: Puheenjohtaja sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa yhdessä tai jompikumpi varapuheenjohtajista sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa yhdessä.

VI Tilit ja yhdistyksen taloudenhoito

9. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle tilivuotta seuraavan helmikuun 1. päivään mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle saman helmikuun 14. päivään mennessä.

VII Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkautuminen

10. Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen kokouskutsussa on ilmoitettava sääntöjen muuttamista koskevasta päätöksenteosta.

11. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen tapahtuu kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa äänestämällä; purkaminen on mahdollista ainoastaan molemmissa peräkkäisissä kokouksissa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä seuranneen äänestystuloksen vahvistetuksi tultua. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta koskevasta päätöksenteosta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.